Domů / Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

 

Všeobecné obchodní podmínky


1. Úvodní ustanovení

1.1.Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) platí pro nákup zboží v internetovém obchodě www.minimumwaste.eu a jsou součástí uzavřené kupní smlouvy. Provozovatelem internetového www.minimumwaste.eu jehož provozovatelem je společnost MIWA Technologies a.s. (Czech Republic), IČO: 04331311, DIČ: 04331311se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, PSČ 170 00 (dále jen „Prodávající“).

1.2.Tyto VOP blíže upravují vztahy mezi Prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „Kupující“) a jejich vzájemné práva a povinnosti. Kupující je povinen se s těmito VOP seznámit před vlastním uskutečněním objednávky. Ustanovení VOP jsou nedílnou součástí uzavřené kupní smlouvy.

1.3.Veškeré práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího neupravené v těchto VOP se řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li smluvní stranou spotřebitel (viz definice níže), řídí se vztahy mezi ním a Prodávajícím rovněž zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

 

2. Výklad pojmů

2.1.Kupujícím, který je spotřebitel, se rozumí každý člověk (fyzická osoba), který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolení uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná.

2.2.Kupujícím, který není spotřebitel, se rozumí právnická osoba, která ve vztahu k Prodávajícímu nevystupuje v rámci své podnikatelské činnosti, anebo fyzická či právnická osoba, která uzavírá smlouvu s Prodávajícím za účelem svého podnikání.

2.3.Prodávajícím se rozumí internetový obchod www.minimumwaste.eu jehož provozovatelem je společnost MIWA Technologies a.s. (Czech Republic), IČO: 04331311, DIČ: 04331311se sídlem Plynární 1617/10, Praha 7, PSČ 170 003. Objednávka zboží

 

3. Objednávka zboží

3.1.Zboží je možné objednávat online na internetové adrese www.minimumwaste.eu vyplněním objednávkového formuláře. Objednávkový formulář obsahuje vedle kontaktních údajů Kupujícího zejména informace o:

  1. druhu a množství objednávaného zboží,
  2. způsobu úhrady kupní ceny zboží,
  3. způsobu doručení objednávaného zboží a
  4. nákladech spojených s dodáním zboží.

3.2.Podmínkou platné objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Předtím, než Kupující objednávku zboží definitivně potvrdí, bude mít možnost celou objednávku a zadané údaje zkontrolovat a zadané údaje dodatečně upravit nebo změnit.

3.3.Přijetí objednávky Prodávající oznámí Kupujícímu neprodleně po jejím obdržení zasláním e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou Kupujícím.

3.4.Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu apod.) požádat Kupujícího o dodatečné písemné potvrzení jeho objednávky zboží.

 

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1.Kupní smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím se považuje za uzavřenou okamžikem odeslání objednávky ze strany Kupujícího a přijetím objednávky ze strany Prodávajícího.

4.2.Uzavřením kupní smlouvy vzniká Prodávajícímu závazek odevzdat zboží Kupujícímu a umožnit mu nabýt vlastnické právo ke zboží, a Kupujícímu vzniká závazek zboží převzít a zaplatit Prodávajícímu kupní cenu.

4.3.Uzavřením kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se s těmito VOP, včetně Reklamačního řádu seznámil a vyjadřuje s nimi souhlas.

4.4.V případě, že objednané zboží není možné Kupujícímu dodat, Prodávající o tom neprodleně písemně nebo telefonicky informuje Kupujícího s návrhem dalšího postupu (dodání jiného zboží atd.). V případech dle předchozí věty má Kupující právo od smlouvy odstoupit, a to prostřednictvím písemného oznámení zaslaného Prodávajícímu, jehož účinnost nastává dnem doručení tohoto odstoupení Prodávajícímu. Odstoupí-li Kupující od smlouvy z důvodů dle tohoto odstavce, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů ode dne, kdy odstoupení došlo Prodávajícímu, všechny peněžní prostředky, které od Kupujícího obdržel. Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Kupující při počáteční platbě zboží, ledaže Kupující určí jinak.

 

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1.Kupní cena je uvedena na internetové adrese www.minimumwaste.eu pro jednotlivé druhy zboží. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno jinak, rozumí se kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

5.2.Způsob úhrady kupní ceny, včetně nákladů spojených s dodáním zboží, bude sjednán v kupní smlouvě, a to v návaznosti na volbu Kupujícího učiněnou v jeho objednávce, přičemž Kupující má možnost volby z těchto variant:

  • bezhotovostně platební kartou prostřednictvím platebního systému Comgate,
  • bezhotovostně převodem na účet Prodávajícího č. 5669465339/0800 , vedený u České spořitelny a.s.,

5.3.Faktura (daňový doklad) je součástí zásilky nebo je poslána online v elektronické formě na e-mail uvedený Kupujícím.

5.4 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

6. Podmínky dodání zboží

6.1.Zboží je kupujícímu dodáno na adresu určenou kupujícím v objednávce

6.2.Volba způsobu a ceny dodání se provádí během objednávání zboží.

6.3.Prodávající předá objednané zboží Přepravci zpravidla do 72 hodin od uzavření kupní smlouvy, jedná-li se o zboží dostupné skladem; v případě zboží, které není skladem je dodací lhůta individuální, zpravidla 1 až 4 kalendářní týdny, přičemž lhůta dodání zboží bude Kupujícímu sdělena Prodávajícím bez zbytečného odkladu po přijetí objednávky. V případě bezhotovostní platby zboží dle čl. 5 VOP předá Prodávající zboží Přepravci až po připsání příslušné peněžní částky na účet Prodávajícího.

6.4.Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.

6.5.Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

6.5.Bezprostředně při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat stav zásilky a zboží (počet balíků, neporušenost obalu atd.) a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí ,anebo jestliže je zásilka neúplná nebo poškozená nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

6.6.Jestliže Kupující po rozbalení zásilky zjistí, že dodané zboží je neúplné nebo poškozené, je povinen o tom neprodleně, nejpozději však do 48 hodin od převzetí zásilky, informovat Prodávajícího, a to zasláním e-mailu na adresu reklamace@minimumwaste.eu. K e-mailu je Kupující povinen přiložit fotografie a/nebo video neúplného či poškozeného zboží a soupis poškozeného zboží.

 

7. Poučení o právu na odstoupení od kupní smlouvy

7.1.Kupující, kterým je spotřebitel (dále jen „Spotřebitel“) má právo ve lhůtě 14 dnů odstoupit od smlouvy bez udání důvodu. Právo na odstoupení od smlouvy dle tohoto bodu VOP však nelze chápat jako možnost bezplatného zapůjčení zboží.

7.2.Lhůta podle předchozího odstavce běží ode dne následujícího po dni, kdy Spotřebitel nebo jím určená třetí osoba objednané zboží převzal.

7.3.Pro účely uplatnění práva na odstoupení je Spotřebitel povinen o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat Prodávajícího před uplynutím výše uvedené 14-ti denní lhůty, a to formou zaslání formuláře pro Odstoupení od kupní smlouvy na e-mailovou adresu Prodávajícího reklamace@minimumwaste.eu . Toto ustanovení nelze použít v případech uvedených v bodě 7.6.

7.4.Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 14 dnů od odstoupení od smlouvy, zaslat zakoupené zboží zpět Prodávajícímu, a to na adresu MINIMUM WASTE, Zlatnická 12, Praha 1, 110 00. Zboží musí být Prodávajícímu zasláno v původním obalu a nesmí jevit známky poškození či používání. Náklady spojené s vrácením zboží dle předchozích odstavců nese v plné výši Spotřebitel.

7.5.Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy bylo odstoupení Prodávajícímu doručeno, všechny peněžní prostředky, které od Spotřebitele obdržel, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku způsobu dodání zboží zvoleného Kupujícím, který je jiný, než nejlevnější způsob standardního dodání nabízený Prodávajícím). Pro vrácení peněžních prostředků použije Prodávající stejný platební prostředek, který použil Spotřebitel při počáteční platbě zboží, ledaže Spotřebitel určí jinak. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než mu Spotřebitel zakoupené zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.

7.6.Spotřebitel bere na vědomí, že nemůže odstoupit mimo jiné od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Spotřebitele nebo pro jeho osobu, o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím a od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

8. Reklamace zboží

8.1.Při uplatnění práv Kupujícího z vadného plnění (reklamace) se práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího řídí Reklamačním řádem, který je nedílnou součástí těchto VOP.

8.2."Případné spory mezi Prodávajícím a Kupujícím lze řešit také mimosoudnímu cestou. V takovém případě Kupující může kontaktovat subjekt řešení mimosoudního sporu, kterým je u spotřebitelských sporů z kupní smlouvy příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz či spor řešit prostřednictvím k tomu určené ODR platformy (internetová adresa: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS).

Než Kupující přistoupí k mimosoudnímu řešení sporu cestou shora uvedenou, je třeba, aby se s reklamací obrátil na Prodávajícího.”

 

9. Ochrana osobních údajů

9.1.Stránka e-shopu www.minimumwaste.eu zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“). Úplné znění Poučení o zpracování osobních údajů najdete zde.

 

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Kupní smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít poze v českém jazyce.

10.2.Ustanovení odchylná od VOP je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VOP.

10.3.Prodávající je oprávněn tyto VOP kdykoliv změnit. Pro konkrétní kupní smlouvu jsou však VOP platné ve znění účinném ke dni uzavření dané kupní smlouvy.

10.4.Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či těchto VOP vyžadují písemnou formu.

10.5.Kontaktní údaje Prodávajícího:

Adresa: MINIMUM WASTE, Zlatnická 12, Praha 1, 110 00

E-mail: info@minimumwaste.eu

Web: www.minimumwaste.eu

Telefon: + 420 778 771 142

 

Tyto VOP nabývají účinnosti dne 5.03.2021.